Privacyverklaring

ROCKWOOL B.V (“ROCKWOOL”) hecht grote waarde aan de veiligheid van uw privacy op het internet.

Om die reden heeft ROCKWOOL International A/S een reeks Binding Corporate Rules (BCR’s) geïmplementeerd als wereldwijde norm voor de eisen waaraan alle ROCKWOOL-entiteiten moeten voldoen op het gebied van privacybescherming. Deze BCR's gelden derhalve ook voor ROCKWOOL.

Wanneer u aan ROCKWOOL persoonsgegevens beschikbaar stelt via de website www.rockpanel.nl (”website”), zal ROCKWOOL deze volledig conform aan de regels in de BCR's verwerken en in overeenstemming met de nationale wetgeving op de verwerking van persoonsgegevens, zoals dit door ROCKWOOL  opgenomen is in de navolgende privacyverklaring.

1. Algemene principes voor de omgang met persoonsgegevens

De richtlijn voor de verwerking van persoonsgegevens biedt een kader voor de juiste omgang met persoonsgegevens. ROCKWOOL zal er te allen tijde voor zorgen dat persoonsgegevens:

 • op een eerlijke, wettige en transparante manier verwerkt worden
 • adequaat en relevant zijn en in hun omvang tot het noodzakelijke beperkt blijven
 • accuraat en up-to-date zijn - foutieve of onvolledige persoonsgegevens zullen gecorrigeerd of verwijderd worden of de verdere verwerking zal opgeschort worden
 • niet langer bewaard worden dan nodig
 • uitsluitend voor specifieke, expliciet aangegeven en legitieme doeleinden worden verwerkt en uitsluitend worden verwerkt voor het doel waarvoor zij verzameld zijn
 • veilig zijn.

2. Soorten persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen en verwerken, wanneer u interacties met ons aangaat via diverse kanalen, waaronder onze websites, zoals bijv. de ROCKWOOL Career site.

Sommige persoonsgegevens hebben wij nodig om u de diensten te kunnen verlenen en/of producten te leveren waar u om vraagt en bij sommige andere persoonsgegevens kunt u ervoor kiezen om die vrijwillig beschikbaar te stellen. Wij zullen u altijd laten weten welke persoonsgegevens verplicht of noodzakelijk zijn (bijv. door dit aan te geven met een sterretje (*)). Mocht u ons dergelijke gegevens niet beschikbaar stellen, dan kan dit tot gevolg hebben dat wij niet (volledig) in staat zullen zijn om aan uw verzoek of aanvraag te voldoen.

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken kunnen over het algemeen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

 • Contactinformatie zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aanspreektitel, werkplek enz.
 • Informatie die u ons verschaft, wanneer u contact met ons opneemt via online contactformulieren
 • Profielinformatie in gevallen waarin u een profiel of account bij ons heeft aangemaakt met een gebruikersnaam en een versleuteld wachtwoord
 • Zie voor gebruikersinformatie, zoals technische gegevens over gebruik en bekeken pagina's, inclusief IP-adressen bij bezoek van websites of applicaties, waaronder websites van derden, onderstaande clausule 5
 • Voor wervingsdoeleinden verzamelen wij via de ROCKWOOL Career website bovendien gegevens over
  • Vaardigheden, diploma's en opleidingen en werkervaring
  • Onderzoeks- en beoordelingsresultaten, van onderzoeken en beoordelingen die als onderdeel van het wervingsproces plaatsvinden.
  • Leeftijd en geslacht 

Wij zullen wij geen gegevens van speciale categorieën verzamelen en verwerken, zoals informatie over ras en etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische/biometrische data, seksuele geaardheid en/of gezondheid. De mogelijkheid bestaat dat wij in een later stadium van het wervingsproces wel om speciale soorten persoonsgegevens of verklaringen omtrent het gedrag moeten vragen, wanneer wet- of regelgeving dit verplicht stelt.

3. De doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor legitieme doeleinden en over het algemeen zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken wanneer:

 • U toestemming heeft verleend voor dergelijke verwerking of
 • De verwerking noodzakelijk is om de inhoud van een contract uit te voeren of
 • De verwerking noodzakelijk is om wettelijke verplichtingen na te komen waaraan wij onderworpen zijn of
 • De verwerking noodzakelijk is voor legitieme doeleinden die wij of derden nastreven, voor zover een dergelijke verwerking voor u niet als nadelig kan worden aangemerkt. Als legitieme doeleinden gelden ons belang in de ontwikkeling, evaluatie, marketing en verkoop van onze producten en diensten, het nastreven, ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties met ons klanten, leveranciers en andere zakelijke relaties, bijv. via segmentatie van klanten en door analyse en uitwerken van statistieken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw gebruik van de website, onze diensten en onze producten te faciliteren.
 • Om contact met u op te nemen als onderdeel van een gewone zakelijke relatie met een klant.
 • Om u nieuwsbrieven of andere marketingmaterialen, waaronder enquêtes, te sturen, wanneer u daarom gevraagd heeft.
 • Om u algemene ondersteuning en customer service te verlenen.
 • Om kennis en inzicht te verwerven in de manier waarop onze diverse diensten, waaronder websites en applicaties, worden gebruikt en om deze op grond daarvan te kunnen evalueren en verbeteren.
 • Om sales leads te genereren en op te volgen.
 • Om mensen te werven voor openstaande vacatures.
 • Om kandidaten op te slaan voor potentiële toekomstige personeelswerving.
 • Om sollicitaties op te slaan voor potentiële toekomstige personeelswerving.
 • Om externe partijen of personen als prospects of als kandidaat in kandidatenpools te kunnen aanmerken.
 • Om te voldoen aan eventuele toepasselijke wetgeving.

4. Opt-in

De website biedt gebruikers een opt-in mogelijkheid (akkoordverklaring), wat inhoudt dat u zelf kunt beslissen of u onze nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en andere informatie over nieuwe ontwikkelingen, evenementen en diensten wilt ontvangen. Marketing-aanbod zal door ons toegelicht worden, voordat inzameling van persoonsgegevens plaatsvindt en alleen met uw toestemming zullen wij marketingmateriaal naar u verzenden via e-mail. Wanneer u uit de mailinglijst verwijderd wilt worden en dus in toekomst geen berichten over bepaalde onderwerpen meer wilt krijgen, klikt u op de link Uitschrijven onder aan de e-mail waarvoor u zich wilt uitschrijven/afmelden.

5. Cookies 

Wij gebruiken cookies op onze website. Lees meer over ons gebruik van cookies in ons Cookie Declaration.

6. ROCKWOOL Group

Verzamelde persoonsgegevens kunnen internationaal worden uitgewisseld tussen entiteiten van de ROCKWOOL Group voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, mits de overdracht van uw persoonsgegevens niet verboden is onder toepasselijke wetgeving.

In geval van ROCKWOOL-entiteiten die in landen buiten de EU/EEA gevestigd zijn en niet als veilig land buiten deze zones aangemerkt zijn (d.w.z. dat een adequaat niveau van privacybescherming niet gegarandeerd is), dienen de ROCKWOOL BCR's als legitieme basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens. Een overzicht van de organisatie van de ROCKWOOL Group vindt u hier.

7. Onthulling, overdracht of beschikbaarstelling van persoonsgegevens aan derden/externe partijen

Onthulling en overdracht van uw persoonsgegevens aan derden (entiteiten buiten de ROCKWOOL Group) wordt tot een minimum beperkt en zijn alleen mogelijk wanneer er sprake is van een adequaat niveau van privacybescherming. Wij kunnen persoonsgegevens onder de volgende omstandigheden aan derden onthullen of beschikbaar stellen:

 • Als het om derden gaat die diensten voor ons verrichten, bijv. hostingdiensten, IT-support, marketingdiensten, administratieve diensten enz. Dergelijke derden mogen de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met onze instructies verwerken en onder een schriftelijke dataverwerkingsovereenkomst.
 • Om onze wettige rechten te bepalen, geldend te maken of te verdedigen.
 • Wanneer u uw voorafgaande toestemming heeft verleend om persoonsgegevens aan derden te onthullen.
 • In geval van een fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere verandering in de eigendomsverhoudingen die voor alle assets of aandelen van ROCKWOOL of een deel daarvan geldt (inclusief, maar niet beperkt tot gevallen waarin sprake is van een faillissement of een vergelijkbare procedure).
 • Zoals toegelicht in ons cookie-beleid, conform bovenstaande paragraaf 5.

Wanneer de ontvanger van de persoonsgegevens gevestigd is in een land buiten de EU/EEA waar geen adequaat niveau van privacybescherming gegarandeerd is, zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend aan een dergelijke ontvanger overdragen op basis van een schriftelijke overeenkomst die gebaseerd is op de standaard contractclausules van de Europese Commissie.

8. Uw toestemming

Zoals hierboven al aangegeven, is een deel van onze verwerkingsactiviteiten afhankelijk van uw toestemming. In dergelijke gevallen heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming te herroepen.

Mocht u uw toestemming herroepen, dan zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij en voor zover de voortgezette verwerking of opslag ervan toegelaten of vereist is onder de toepasselijke privacywetgeving of onder andere toepasselijke wet- en regelgevingen.

Wij wijzen u erop dat de intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de wettigheid van de verwerking van gegevens voorafgaand aan de herroeping van uw toestemming. Bovendien zou de herroeping van uw toestemming tot gevolg kunnen hebben dat wij niet meer kunnen voldoen aan uw verzoeken en u geen diensten meer kunnen verlenen.

9. Beveiliging

ROCKWOOL verplicht zich om adequate beveiligingsmaatregelen te handhaven om de veiligheid van uw persoonsgegevens te kunnen garanderen en de website beschikt over beveiligingen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van de persoonsgegevens onder onze controle te voorkomen.

10. Uw rechten

U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens die verwerkt zijn of worden, met uitzondering van bepaalde wettelijke uitzonderingen. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de inzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens en u heeft het recht om zo nodig uw persoonsgegevens te laten corrigeren. U kunt tevens een verzoek indienen om de verwerking te beperken.

Wij zullen alle informatie die onjuist of niet actueel is, op verzoek van de gebruiker verwijderen of corrigeren.

U kunt te allen tijde een verzoek indienen om aan de ROCKWOOL Career site beschikbaar gestelde informatie te verwijderen. Informatie zal echter opgeslagen worden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgevingen. Data zullen worden verwijderd op de geldende maximale en minimale bewaartermijnen. Dit betekent dat informatie verstrekt in het kader van een sollicitatieprocedure nooit langer dan 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure zal worden bewaard, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een langere bewaarperiode.

Wij zullen uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging verwijderen, tenzij er een wettige basis is om de verwerking voort te zetten, bijv. wanneer dit nodig is om een wettige claim vast te stellen, geldend te maken of te verdedigen of voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Om gebruik te kunnen maken van een van bovenstaande rechten, gelieve u contact met ons op te nemen, zie paragraaf 13.

Wij verzoeken u ons bij dergelijke verzoeken alle relevante informatie te verschaffen die nodig is om uw verzoek af te handelen, waaronder uw volledige naam en e-mailadres, zodat wij u kunnen identificeren. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren, maar in ieder geval binnen één maand.

Let op: wanneer u het niet eens bent met onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Klachten

Mocht u klachten hebben over de verwerking van persoonsgegevens door ROCKWOOL, dan staat het u te allen tijde vrij om contact met ons op te nemen, zie paragraaf 13.

Wij zullen uw klacht bekijken en evalueren en indien nodig nemen wij contact met u op om verdere informatie te verkrijgen. Wij zullen altijd binnen 5 werkdagen de ontvangst van uw klacht of bezwaar bevestigen.

Wij streven ernaar elke klacht en elk bezwaar binnen één maand af te handelen. Als het niet mogelijk is om binnen één maand een beslissing te nemen, zullen wij u over de redenen voor de vertraging informeren en u laten weten wanneer u een beslissing kunt verwachten (niet later dan 6 maanden na ontvangst).

Op elk gewenst moment - voor, tijdens of na het bovenstaande klachtenproces - kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Links naar andere websites enz.

Onze website kan links naar andere websites of geïntegreerde sites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven (websites van derden) of voor de werkwijzen van dergelijke bedrijven met betrekking tot de verzameling van persoonsgegevens. Wanneer u websites van derden bezoekt, zou u het privacybeleid van de eigenaren daarvan en andere relevante beleidslijnen moeten doorlezen.

13. Contactinformatie

Mocht u vragen of verzoeken hebben over onze verwerking van persoonsgegevens of het privacybeleid in algemene zin, dan kunt u contact met ons opnemen:

ROCKWOOL B.V.
Marcel Gubbels
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
Nederland

E-mail: marcel.gubbels@rockwool.com