Algemene voorwaarden

Artikel 1: Organisator. Rockpanel

ROCKWOOL B.V., handelend onder de naam Rockpanel, statutair gevestigd te Roermond en kantoorhoudende aan de Industrieweg 5, 6045 JG Roermond, Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 13014428, (hierna: 'Rockpanel', 'wij', 'ons', 'onze'), een toonaangevende producent van gevelbekleding, heeft een loyaliteitsprogramma ontwikkeld onder de naam "MyRockpanel" (hierna: het 'Programma'), bedoeld voor installateurs en monteurs die onze producten gebruiken.

Indien u zich aanmeldt voor deelname aan dit Programma, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wij kunnen een aanmelding voor deelname aan het Programma om welke reden dan ook naar eigen inzicht en in overeenstemming met deze voorwaarden weigeren.

Artikel 2: Deelname. Het Programma en voor wie is dit Programma bedoeld?

2.1 Om aan dit Programma deel te nemen en Vulkaanpunten (zoals hierna omschreven) te verdienen, dient u aan het volgende te voldoen (cumulatief):

2.1.1 U moet werkzaam zijn (in loondienst of als ZZP'er) als installateur of monteur van gevelbekleding in Nederland, België of Luxemburg.

2.1.2 U moet actief betrokken zijn bij ten minste één van de volgende activiteiten:

 • inkoop van onze producten bij distributiepartners (zie artikel 4.1.1); en/of
 • onderaanneming van opdrachten voor de installatie van gevelbekleding  waarbij gebruik wordt gemaakt van onze producten (zie artikel 4.1.2)

(Hierna te noemen:  'Deelnemer', 'u', of 'uw')

Indien u niet aan bovenstaande criteria voldoet, wordt uw aanmelding geweigerd.

Er kan een onbeperkt aantal Deelnemers van dezelfde onderneming deelnemen aan het Programma, zo lang zij elk hun eigen e-mailadres gebruiken voor het aanmaken van een account. Iedere Deelnemer mag slechts één account hebben en er mag slechts één e-mailadres aan een account worden gekoppeld. Indien wordt geconstateerd dat een Deelnemer meer dan één account heeft, worden deze accounts onmiddellijk opgeheven in overeenstemming met artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Wat zijn Vulkaanpunten?

Vulkaanpunten kunnen worden ingewisseld voor artikelen in de MyRockpanel-onlinewinkel. De Vulkaanpunten zijn niet in geldwaarde uit te drukken en zijn niet inwisselbaar voor geld.

In de MyRockpanel-onlinewinkel zijn de Vulkaanpunten de enige geaccepteerde valuta.

Artikel 4: Hoe worden Vulkaanpunten verdiend?

4.1 Deelnemers kunnen Vulkaanpunten verdienen door de in dit artikel 4 omschreven activiteiten uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor naar eigen inzicht Vulkaanpunten aan Deelnemers toe te kennen op basis van de volgende criteria. De Deelnemer kan hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 4.1.1 Vulkaanpunten verdienen: Het plaatsen van foto’s van een project op het Platform

Deelnemers kunnen Vulkaanpunten verdienen door foto’s van hun Rockpanel gevelbekledingprojecten te uploaden op het MyRockpanel-platform. Deelnemers kunnen tegelijkertijd meerdere projectfoto’s van hetzelfde project uploaden. Voor elke foto van een project in de post worden 10 Vulkaanpunten toegekend, met een maximum van 50 Vulkaanpunten per post. Voorbeeld: wanneer u bij een lokaal bedrijf een gevelbekledingproject uitvoert en 7 foto’s van dat project uploadt naar het MyRockpanel-platform, verdient u 50 Vulkaanpunten.

Bij het uploaden van de foto's in het MyRockpanel-platform, dient u de naam te vermelden van het/de Rockpanel-product(en) op de foto(‘s), alsmede het project waar het/de Rockpanel-product(en) worden gebruikt.

Om voor Vulkaanpunten in aanmerking te komen, moet iedere foto voldoen aan de volgende eisen:

 • de foto dient Rockpanel-gevelbekleding te bevatten;
 • de foto dient een schone, opgeruimde ruimte te tonen; 
 • indien op de foto personen worden weergegeven, dienen deze personen aan alle arbo- en handmatige afhandelingsvoorschriften te voldoen;
 • de foto dient van hoge kwaliteit te zijn en met een smartphone of kwalitatief hoogwaardige camera te zijn genomen;
 • foto's kunnen slechts als JPEG-, JPG- of PNG-bestand op het MyRockpanel-platform worden geüpload.

U kunt alleen Vulkaanpunten verdienen per individueel project. U kunt geen Vulkaanpunten verdienen voor:

 • het uploaden van foto’s van een project dat u reeds eerder op het MyRockpanel-platform heeft geüpload (dit wordt gecontroleerd door middel van de projectnaam);
 • het uploaden van foto’s waarvoor al Vulkaanpunten aan u zijn toegekend.

Rockpanel behoudt zich het recht voor om geen Vulkaanpunten toe te kennen aan Deelnemers die zich bij het uploaden van projectfoto’s niet aan bovenstaande richtlijnen hebben gehouden. Rockpanel kan in dat geval tevens besluiten het account van de betreffende Deelnemer in overeenstemming met artikel 12 op te heffen.

Indien projectfoto’s zijn geüpload en vervolgens door Deelnemers van het MyRockpanel-platform worden verwijderd, behoudt Rockpanel zich het recht voor om de corresponderende Vulkaanpunten op de account van de Deelnemer in mindering te brengen.

Artikel 4.1.2 Vulkaanpunten verdienen: Een collega of vriend uitnodigen om aan het Programma deel te nemen

Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om andere in aanmerking komende Deelnemers voor deelname aan het Programma uit te nodigen. Dit kan op twee manieren, zoals hierna omschreven in artikel 4.1.3 en 4.1.4.

Artikel 4.1.3 Vulkaanpunten verdienen: Een pakbon uploaden

Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om pakbonnen te uploaden van aangekocht Rockpanel producten. Verdien 1 Vulkaanpunt voor elke 3,5m² bestelde Rockpanel producten. Pakbonnen dienen maximaal 1 jaar oud te zijn op moment van insturing.

Artikel 4.1.4 Vulkaanpunten verdienen: Een e-mail versturen via het MyRockpanel-platform

Deelnemers kunnen op het MyRockpanel-platform het e-mailadres opgeven van een collega of vriend die aan het Programma wenst deel te nemen. Vervolgens wordt er een uitnodiging naar dat e-mailadres verstuurd om aan het Programma deel te nemen. Uitgenodigde Deelnemers moeten gevestigd zijn in Nederland, België of Luxemburg en op dat moment installateur of monteur zijn van gevelbekleding en voldoen aan de overige voorwaarden uit artikel 2. Indien de uitgenodigde persoon niet aan deze criteria voldoet, worden eventueel aan hem toegekende Vulkaanpunten verwijderd en kan zijn account wordt opgeschort of opgeheven (zie artikel 16).

Als de ontvanger van deze e-mailuitnodiging, door te klikken op de daarin opgenomen link, een account aanmaakt op het MyRockpanel-platform om deel te nemen aan het Programma en de bevestigingse-mail van zijn account valideert, ontvangt de Deelnemer die de nieuwe Deelnemer heeft geïntroduceerd 30 Vulkaanpunten op zijn account.

Indien Rockpanel om welke reden dan ook vaststelt dat een nieuwe, uitgenodigde Deelnemer niet in aanmerking komt voor deelname aan het Programma, worden de aan de Deelnemer die de nieuwe Deelnemer heeft aangebracht toegekende Vulkaanpunten verwijderd en kan de account van de nieuwe Deelnemer worden opgeschort of opgeheven (zie artikel 12).

Artikel 4.1.5 Vulkaanpunten verdienen: Delen van een verwijzingslink

Deelnemers krijgen elk hun eigen, unieke verwijzingslink. Deze link wordt aan hen beschikbaar gesteld op het MyRockpanel-platform. Deelnemers kunnen deze link via e-mail, sms, sociale media of andere middelen delen met andere installateurs van gevelbekleding die gevestigd zijn in het Nederland, België of Luxemburg, zodat ook zij zich bij het Programma kunnen aansluiten.

Indien een nieuwe Deelnemer zich rechtstreeks via de door u toegestuurde link voor het Programma aanmeldt en zijn account valideert, ontvangt u 30 Vulkaanpunten op uw account.

Indien Rockpanel om welke reden dan ook vaststelt dat de nieuwe, uitgenodigde Deelnemer niet in aanmerking komt voor deelname aan het MyRockpanel-programma, worden de aan de Deelnemer die de nieuwe Deelnemer heeft aangebracht toegekende Vulkaanpunten verwijderd en kan het account van de nieuwe Deelnemer worden opgeschort of opgeheven (zie artikel 12).

Artikel 4.1.6 Vulkaanpunten verdienen: Verrichten van handelingen op het MyRockpanel-platform

Vulkaanpunten kunnen ook automatisch aan Deelnemers worden toegekend als zij bepaalde activiteiten op het MyRockpanel-platform verrichten, zoals (maar niet uitsluitend) bij deelname aan een quiz, enquête of bij het invoeren van gegevens over hun account. Per activiteit wordt aangegeven hoeveel Vulkaanpunten kunnen worden verdiend.

Toekenning van de Vulkaanpunten geschiedt gedurende de op de website van het Programma of via een ander door de Organisator opgegeven communicatiemedium aangegeven perioden en onder de per activiteit vermelde voorwaarden.

Het bewijs van uitvoering van de betreffende activiteiten door de Deelnemers wordt door Rockpanel gecontroleerd.  

4.1.7 Bijhouden van Vulkaanpunten

Deelnemers kunnen te allen tijde de status van hun account en het saldo van hun Vulkaanpunten bekijken door in te loggen op de website my.Rockpanel.nl, onder "Mijn Vulkaanpunten".

Rockpanel kan het saldo van de Vulkaanpunten ook per e-mail of op andere wijze aan de Deelnemer communiceren. Rockpanel is niet verantwoordelijk voor vertraging, verlies of onjuiste verspreiding van berichten of voor verzending daarvan naar een foutief e-mailadres, ook indien de verzending correct geschiedt.

4.1.8 Toekennen en inwisselen van Vulkaanpunten

Vulkaanpunten worden automatisch toegekend bij een correcte afronding van elke in artikel 4 omschreven activiteit. Zodra de Vulkaanpunten op een account zijn bijgeschreven, kunnen de Vulkaanpunten door de Deelnemer worden ingewisseld voor alle artikelen in de MyRockpanel-onlinewinkel (my.Rockpanel.nl). Toegekende Vulkaanpunten kunnen voor de duur van het Programma worden ingewisseld.

Deelnemers kunnen hun bestelling online volgen. De in de MyRockpanel-onlinewinkel bestelde artikelen worden rechtstreeks verzonden aan de Deelnemer op het bij de bestelling opgegeven bezorgadres.

4.1.9 MyRockpanel-onlinewinkel

Rockpanel bepaalt de waarde van de artikelen in de MyRockpanel-onlinewinkel. Rockpanel, dan wel het bedrijf dat door Rockpanel is ingeschakeld om het Programma te verzorgen, behoudt zich het recht voor om het assortiment aan artikelen in de MyRockpanel-onlinewinkel of de waarde daarvan in punten gedurende het Programma te wijzigen.

Voor zover op grond van het toepasselijke recht is toegestaan, zijn Rockpanel en haar vertegenwoordigers en distributeurs nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een artikel en/of het moeten inwisselen van Vulkaanpunten voor een ongewenst artikel, tenzij dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid zijdens Rockpanel.

In geval van beschadiging van een artikel zal Rockpanel het artikel vervangen door een nieuw artikel, vervangen door een artikel van vergelijkbare aard en waarde als het oorspronkelijk bestelde artikel, dan wel de bestede Vulkaanpunten aan de Deelnemer restitueren, een en ander volledig ter vrije keuze van Rockpanel.

De totale aansprakelijkheid van Rockpanel is in ieder geval beperkt tot de verplichting om het account van de Deelnemer zo nodig te crediteren met het aantal Vulkaanpunten dat is afgeboekt in verband met de levering van het artikel waarop het voorval betrekking heeft.

In geval een in de onlinewinkel aangeboden en door u besteld artikel tijdelijk of permanent niet leverbaar is, ontvangt u, indien u daarmee akkoord gaat, een artikel van vergelijkbare aard en dezelfde waarde. Indien u niet akkoord gaat met de levering van een vergelijkbaar artikel, worden de afgeboekte Vulkaanpunten opnieuw bijgeschreven op uw account.

De in de MyRockpanel-onlinewinkel en op de website getoonde foto’s, afbeeldingen en bijschriften gelden louter ter indicatie. De Deelnemer kan hieraan geen rechten ontlenen en kan Rockpanel op grond daarvan niet aansprakelijk stellen. Een Deelnemer kan nooit aanspraak maken op de tegenwaarde van de in de MyRockpanel-onlinewinkel aangeboden artikelen in contanten.

De door de Deelnemer bestelde artikelen kunnen geheel noch gedeeltelijk worden geruild of worden omgeruild voor een ander artikel. Het is een Deelnemer niet toegestaan om een besteld en geleverd artikel zonder geldige reden te weigeren. De opgegeven levertijden gelden bij benadering. Rockpanel is niet aansprakelijk voor vertraging, verlies, schade of letsel als gevolg van het niet of niet tijdig leveren van het artikel.

4.1.10 Giften aan goede doelen

Rockpanel biedt Deelnemers de mogelijkheid om hun Vulkaanpunten te doneren aan een goed doel. Deze mogelijkheid wordt aangeboden in de MyRockpanel-onlinewinkel.

Deze goede doelen worden geselecteerd in overeenstemming met door Rockpanel opgestelde selectiecriteria en beperkingen. Dit houdt in dat alle ontvangers van Rockpanel-donaties geregistreerd moeten staan als liefdadigheidsinstelling of non-profitorganisatie en:

 • voldoen aan alle toepasselijke (inter)nationale wetgeving en normen op het gebied van arbeid, milieu, inkoop en productie;
 • niet betrokken zijn bij schending van de mensenrechten;
 • geen werkgelegenheidsbeleid of -praktijken hanteren die discrimineren op grond van ras, levensovertuiging, seksuele geaardheid, godsdienst, geslacht, handicap of leeftijd;
 • bij het toekennen van steun niet oneerlijk discrimineren op grond van ras, levensovertuiging, seksuele geaardheid, godsdienst, geslacht, handicap of leeftijd;
 • niet rechtstreeks betrokken zijn bij gokpraktijken, recreatieve of illegale drugs, tabak, wapens of alcohol (uitgezonderd liefdadigheidsinstellingen en organisaties die specifiek gericht zijn op het bestrijden van verslaving of drugsmisbruik);
 • geen schade toebrengen aan het welzijn van dieren voor sport- of amusementsdoeleinden;
 • niet als voornaamste doel hebben het verspreiden van politieke of religieuze informatie en hun liefdadigheidswerk ook anderszins niet gebruiken om steun voor politieke of religieuze doelen te activeren;
 • geen activiteiten verrichten die aanzienlijke milieuschade veroorzaken;
 • volledige openheid betrachten ten aanzien van alle relevante zakelijke en persoonlijke belangenconflicten.

De strategische prioriteiten die het kader vormen voor de door ons geselecteerde goede doelen zijn gebaseerd op de doelstellingen van het merk Rockpanel: het creëren van een gezonde omgeving en van een wereld die voor iedereen goed klinkt. Naast het geografische bereik van de liefdadigheidsinstelling, dat zowel Nederland, België als Luxemburg dient te omvatten, maken met name liefdadigheidsinstellingen die zich richten op doven en slechthorenden en jongeren deel uit van onze besluitvormingscriteria.

Deelnemers hebben geen invloed op de goede doelen die zijn opgenomen onder de goede doelen in de MyRockpanel-onlinewinkel.

Als Deelnemers Vulkaanpunten willen doneren aan een goed doel, kunnen zij het goede-doelenfilter selecteren in de MyRockpanel-onlinewinkel om te bekijken welk goede doel op dat moment beschikbaar is. De goede doelen zijn naar keuze van Rockpanel en mogelijk niet altijd beschikbaar. Deelnemers kunnen hun Vulkaanpunten doneren via de knop Doneren. Deelnemers kunnen zoveel Vulkaanpunten doneren als zij willen. Donaties zijn definitief en niet terug te draaien.

Alle donaties aan een goed doel gaan naar een online collectebus. Wanneer Deelnemers aan een goed doel doneren, komen alle bijdragen terecht in dezelfde collectebus. Rockpanel legt op elk gedoneerd Vulkaanpunt zelf 1 Vulkaanpunt bij, tot een door Rockpanel vast te stellen maximum. Zodra de collectebus dit maximum heeft bereikt, wordt de waarde van de bus rechtstreeks uitgekeerd aan het goede doel waaraan de Deelnemer zijn Vulkaanpunten heeft gedoneerd. De donaties aan het goede doel zullen geschieden namens de Deelnemers aan MyRockpanel en Rockpanel. Bij de donatie aan het goede doel zal Rockpanel nooit de namen van de Deelnemers die aan het goede doel hebben gedoneerd, verstrekken.

Rockpanel streeft niet naar PR-voordeel via de website van de liefdadigheidsinstelling, JustGiving-pagina's, sociale media etc.

Vulkaanpunten hebben geen geldwaarde buiten het Programma.

4.1.11 Gebruiksvoorwaarden Vulkaanpunten

Vulkaanpunten kunnen door Deelnemers worden ingewisseld voor artikelen of worden gedoneerd aan goede doelen in het Programma. Deelnemers kunnen hun Vulkaanpunten uitsluitend aanwenden om een artikel te bestellen of om een donatie te verrichten indien er geen sprake is van een geschil tussen de Deelnemer en/of diens onderneming en Rockpanel. Als daarvan wel sprake is, worden de beschikbaarheid van de Vulkaanpunten op de account en de toegang tot de account opgeschort totdat het geschil is opgelost, dan wel naar eigen inzicht van Rockpanel beëindigd afhankelijk van de uitkomst van het geschil met Rockpanel en komen alle Vulkaanpunten te vervallen.

Artikel 5: Verantwoordelijkheid Deelnemer

5.1: Fiscale regelgeving

Deelnemers zijn zelf volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de juridische, fiscale en sociale gevolgen van hun deelname aan het Programma en het verkrijgen en gebruiken van de artikelen en/of het doneren van Vulkaanpunten aan goede doelen. Rockpanel wijst de Deelnemers in het bijzonder op hun verplichting om te voldoen aan de geldende belastingwetgeving. Rockpanel is niet verantwoordelijk voor een schending van deze verplichting door de Deelnemers.

5.2: Overeenkomst Deelnemer

Het is de Deelnemer verboden om het Programma en/of Vulkaanpunten te verveelvoudigen, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren voor commerciële of andere doeleinden, dan wel een recht van gebruik op of recht van inzage in het Programma te verlenen.

De Deelnemer verklaart dat hij niet zal trachten om op frauduleuze wijze punten te verkrijgen. Fraude of misbruik van het Programma kan voor Rockpanel aanleiding zijn om rechtsmaatregelen te nemen. Daarnaast kan Rockpanel ervoor kiezen om de deelname aan het Programma te beëindigen en het account van de Deelnemer op te heffen. Opzettelijke koop, verkoop, overdracht of frauduleus gebruik of inwisseling van Vulkaanpunten of ander gebruik van Vulkaanpunten in strijd met deze voorwaarden, alsmede elke procedure of handeling gericht op het verkrijgen van Vulkaanpunten buiten deze voorwaarden om, resulteert in volledige beëindiging van de deelname aan het Programma. Indien een en ander schade voor Rockpanel tot gevolg heeft, is Rockpanel gerechtigd deze schade op de Deelnemer te verhalen.

5.3: Rockpanel-website

De website van het Programma is beschikbaar op my.Rockpanel.nl.

De Deelnemer dient bij aanmelding voor het Programma een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen, dat bij de eerste keer inloggen moet worden gewijzigd om toegang tot de account te krijgen. De Deelnemer verbindt zich de gebruikersnaam en het wachtwoord niet te delen met anderen; Rockpanel is niet aansprakelijk voor frauduleus gebruik van het wachtwoord. Het is de Deelnemer niet toegestaan om zijn account, Vulkaanpunten en/of wachtwoord om welke reden dan ook uit te lenen, in gebruik te geven, te verkopen of in het algemeen ter beschikking te stellen aan derden.

Rockpanel is nooit aansprakelijk voor materiële of immateriële schade van welke aard dan ook van de Deelnemers, waaronder schade aan hun computerapparatuur en de daarop opgeslagen gegevens, en voor de gevolgen daarvan voor hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten. Rockpanel is niet verantwoordelijk in geval Deelnemers vanwege technische gebreken of problemen in verband met een overbelast netwerk geen verbinding kunnen maken met de website. Zie voor meer informatie onze Juridische Verklaring

Artikel 6: Beëindiging van het Programma door de Deelnemer

Indien de Deelnemer zijn deelname aan het Programma wenst te beëindigen, kan hij daartoe een verzoek indienen bij Rockpanel via het e-mailadres info@Rockpanel.nl. Bij beëindiging van de deelnemen komen de ongebruikte Vulkaanpunten te vervallen. [A1] De Deelnemer heeft in geen geval recht om de toegekende en ongebruikte Vulkaanpunten te laten uitkeren in geld.

Artikel 7: Verplichtingen en rechten Rockpanel

7.1: Verplichtingen Rockpanel

De Deelnemer erkent en aanvaardt dat de enige verplichting van Rockpanel uit hoofde van het Programma, mits zijn deelname volledig in overeenstemming is met de voorwaarden, het toekennen is van de verdiende Vulkaanpunten en het aanbieden aan de Deelnemer van de geselecteerde beschikbare artikelen of donatiemogelijkheden voor goede doelen. Er rust op Rockpanel geen enkele andere verplichting.

Rockpanel kan het Programma geheel of gedeeltelijk beëindigen, annuleren of opschorten indien er sprake is van een schending, waaronder mede begrepen fraude, nalatigheid of een onjuiste voorstelling van zaken in welke vorm dan ook, in verband met de deelname aan het Programma. Rockpanel behoudt zich in dat geval het recht voor om geen Vulkaanpunten of artikelen toe te kennen. Er ontstaat in het algemeen geen aansprakelijkheid voor Rockpanel in geval van overmacht of een onvoorzienbare gebeurtenis die buiten haar macht is gelegen.

Onverminderd de overige bepalingen in deze voorwaarden is Rockpanel jegens de Deelnemer niet aansprakelijk uit overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of uit anderen hoofde voor winstderving of vergelijkbaar verlies, derving van goodwill of onkosten of voor indirecte of gevolgschade voortvloeiende uit of verband houdende met dit Programma.

7.2. Het recht om het Programma in te korten, uit te breiden, te wijzigen, op te schorten of te annuleren

Rockpanel is niet aansprakelijk indien het Programma op enig moment zonder kennisgeving en ongeacht de reden (waaronder computerfraude, virussen, een natuurramp, staking, overmacht of een andere reden) moet worden ingekort, aangepast, opgeschort of geannuleerd. Rockpanel is ter zake niet gehouden tot enige schadevergoeding. Rockpanel behoudt zich in het algemeen te allen tijde en zonder kennisgeving de mogelijkheid voor om de voorwaarden van het Programma (duur, deelnamevereisten, Vulkaanpunten, etc.) geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten, uit te stellen of te annuleren indien de omstandigheden daartoe nopen, zonder dat hierdoor het recht ontstaat voor de Deelnemers om vergoeding te vorderen dan wel Rockpanel aansprakelijkheid te stellen. Rockpanel behoudt zich tevens het recht voor om controles in het Programma uit te voeren, voor zover dit noodzakelijk is om ernstige schendingen van de voorwaarden, fraude en/of nalatigheid zijdens de Deelnemers vast te stellen, of om de technische eigenschappen van het Programma te controleren.

7.3. Recht om de voorwaarden te wijzigen

Rockpanel behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden gedurende het Programma te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing zodra deze op de MyRockpanel-website worden gepubliceerd.

Artikel 8: Naleving AVG

Rockpanel zal bij het verzamelen en (verder) verwerken van persoonsgegevens in het kader van dit Programma haar uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en, vanaf de inwerkingtreding daarvan, de ePrivacy Verordening en de daarmee verbonden wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen naleven en passende beschermingsmaatregelen nemen.

Er zijn verschillende momenten waarop wij via het MyRockpanel-platform persoonsgegevens verzamelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld:

 • bij aanmelding voor het Programma;
 • wanneer u informatie in uw persoonlijke profiel bijwerkt om Vulkaanpunten te verdienen;
 • wanneer u Rockpanel-projecten deelt op het MyRockpanel-platform;
 • wanneer u andere activiteiten op het MyRockpanel-platform verricht.

Alle gegevens die wij verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden van het Programma en de follow-up daarvan. Hieronder vallen ook voor de account relevante kennisgevingen en marketingcommunicatie. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met onze rivacyverklaring, die hier te vinden is.

Rockpanel neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. De door de Deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden door Rockpanel opgeslagen in een beveiligd digitaal bestand van Rockpanel. Dit bestand wordt beschermd door een 2048 bits versleuteld SSL-certificaat. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Uw gegevens worden niet internationaal gedeeld.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang u Vulkaanpunten kunt en wilt sparen en om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Tenzij u een verzoek indient tot wissing van uw persoonsgegevens, worden uw persoonsgegevens bewaard zo lang het Programma voortduurt en uw account actief is. Zodra het programma wordt beëindigd, worden uw persoonsgegevens verwijderd. Inactieve accounts zullen wij na een periode van twee jaar verwijderen.

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming kan een Deelnemer zijn of haar recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, bezwaar en overdraagbaarheid van uitoefenen via het volgende adres: ROCKWOOL BV, mede handelend onder de naam Rockpanel, Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, Nederland, en via info@Rockpanel.nl.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Rockpanel, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 9: Informatieverstrekking

U kunt aangeven of u al dan niet marketingcommunicatie wenst te ontvangen wanneer u zich aanmeldt voor het Programma en op elk moment daarna via uw online account. Indien u heeft aangegeven dat u geen marketingcommunicatie wenst te ontvangen, nemen wij uitsluitend contact met u op om u te informeren over belangrijke zaken met betrekking tot uw account. Bijvoorbeeld berichten over uw online bestellingen in de MyRockpanel-onlinewinkel of over Vulkaanpunten die u heeft verdiend.

Indien u heeft aangegeven dat u wel marketingcommunicatie wenst te ontvangen, ontvangt u allerlei berichten, bijvoorbeeld over bijzondere acties en exclusieve aanbiedingen. Door deze optie te selecteren, ontvangen de Deelnemers tevens de volgende soorten e-mailberichten:

 • Exclusieve promotionele e-mails. zoals:
  • Product/prijs/promotieaanbiedingen van Rockpanel via distributiepartners;
  • aanbiedingen in de MyRockpanel-onlinewinkel;
  • mogelijkheden om extra Vulkaanpunten te verdienen .
 • Mogelijkheden om Vulkaanpunten te verdienen door deel te nemen aan enquêtes en feedbackformulieren in te vullen. Hierbij kan gedacht worden aan een klanttevredenheidsonderzoek en uitnodigingen om deel te nemen aan doelgroepen en discussieforums;
 • Maandelijkse e-nieuwsbrief exclusief voor MyRockpanel-Deelnemers;
 • Informatie die relevant is voor de aankoop van producten.

Indien Rockpanel dit nodig acht, kan incidenteel door de aan hen toegewezen verkoopvertegenwoordiger contact met Deelnemers worden opgenomen via het telefoonnummer dat zij bij hun account hebben opgegeven.

Deelnemers kunnen zelf hun communicatievoorkeuren beheren en bepalen welke soort e-mails (zie hierboven) zij wel of niet wensen te ontvangen. Deelnemers kunnen dit doen via hun online account of door in een e-mail te klikken op 'Voorkeuren beheren'.

Artikel 10: Afmelden

Indien een Deelnemer een of meer van de hierboven genoemde soorten e-mails niet wenst te ontvangen, kan hij de betreffende soort berichten selecteren en zich daarvoor afmelden. Deelnemers kunnen hun communicatievoorkeuren beheren door in een e-mail te klikken op 'Afmelden'.

Indien een Deelnemer zich afmeldt voor een van de e-mails die hij van Rockpanel ontvangt, kan de Deelnemer nog steeds Vulkaanpunten op het MyRockpanel-platform verdienen en uitgeven.

Artikel 11: Verzoek om verwijdering van account

Deelnemers hebben het recht om hun informatie op het MyRockpanel-platform te wissen. Indien u uw account wilt verwijderen, kunt u contact opnemen met info@Rockpanel.nl.

Artikel 12: Beëindiging of opschorting van account(s)

Rockpanel behoudt zich het recht voor om de deelname van een Deelnemer naar eigen inzicht op te schorten of te beëindigen. Redenen voor opschorting of beëindiging zijn bijvoorbeeld slecht vakmanschap bij het installeren van onze producten, nalatigheid of misbruik jegens Rockpanel, het MyRockpanel-programma of de distributiepartners van Rockpanel of asociaal gedrag op sociale media of op het MyRockpanel-platform.

Andere redenen voor beëindiging of opschorting kunnen zijn:

 • het niet voldoen aan de in artikel 2 beschreven vereisten voor deelname aan het Programma;
 • een kennelijke fout ten aanzien van de identiteit van de Deelnemer;
 • het niet naleven van deze voorwaarden.

Een en ander heeft tot gevolg dat de account van de Deelnemer wordt opgeschort of opgeheven, al naargelang het geval. Dit kan te allen tijde en zonder nadere kennisgeving plaatsvinden. Rockpanel behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen aan te wenden en vorderingen in te stellen jegens eenieder die zich schuldig maakt aan vals spelen, oplichting, bedrog of manipulatie ten aanzien van de in deze voorwaarden beschreven transacties, dan wel daartoe een poging doet. Een Deelnemer die deze voorwaarden schendt, heeft geen recht op Vulkaanpunten of beloningen en/of inwisseling van verdiende Vulkaanpunten en loopt het risico dat zijn account wordt beëindigd.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden en alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden of met het voorwerp of de totstandkoming daarvan is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter, meer in het bijzonder de rechtbank Limburg, locatie Roermond, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden of met het voorwerp of de totstandkoming daarvan. Daarnaast heeft Rockpanel te allen tijde het recht om een geschil of vordering te brengen voor de bevoegde rechter van de plaats waar de Deelnemer gevestigd is.

Artikel 14: Verkoopvertegenwoordigers

Aan elke Deelnemer aan het Programma wordt een verkoopvertegenwoordiger toegewezen. Dit vindt automatisch plaats op basis van de postcode die u bij uw account opgeeft. Een verkoopvertegenwoordiger vervult een contactfunctie voor de Deelnemer. De Deelnemer kan zich tot de verkoopvsertegenwoordiger wenden met commerciële en/of technische vragen.

U kunt hier alle contactgegevens van de verkoopvertegenwoordigers vinden.

Artikel 15: Contactgegevens

ROCKWOOL B.V.
Rockpanel
Konstruktieweg 2
6045 JD Roermond
Nederland
+31 475 353 035
info@Rockpanel.nl